Nasz Telefon

al-medlab.com - Laboratorium Analityczno-Bakteriologiczne Radomsko


al-medlab - Laboratorium Analityczno-Bakteriologiczne

Badania laboratoryjne

Czas oczekiwania na większość badań wynosi 1 dzień. W przypadku badań specjalistycznych czas oczekiwania na wynik może się wydłużyć ( informacja przy pobraniu krwi). Istnieje możliwość wykonania badań w trybie szybkim "na cito" (w uzasadnionych przypadkach).

Katalog badań:

 • Alergologia
 • Autoimmunologia
 • Badania KaÅ‚u
 • Badania moczu
 • Badania biochemiczne
 • Diagnistyka anemii
 • Diagnostyka chorób nowotworowych
 • Diagnostyka chorób tarczycy
 • Diagnostyka choroby wieÅ„cowej i chorób serca
 • Diagnostyka cukrzycy
 • Diagnostyka osteoporozy i zaburzeÅ„ kostnych
 • Hematologia
 • Hormony pÅ‚ciowe
 • Inne hormony i metabolity
 • Infekcje
 • Markery odczynów zapalnych i chorób reumatologicznych
 • Mikrobiologia
 • Serologia
 • Toksykologia - Narkotyki
 • UkÅ‚ad krzepniÄ™cia
 • Badanie nasienia - I-szy krok w diagnostyce niepÅ‚odnoÅ›ci

Przygotowanie do badań laboratoryjnych (informacje dla pacjenta)

Pacjenci zgłaszający się na badania laboratoryjne proszeni są o podanie następujących danych:
Imię, Nazwisko, PESEL, ewentualnie adres, nr telefonu - w razie konieczności kontaktu Wszystkie dane osobowe podlegają pełnej ochronie i wykorzystane są wyłącznie do użytku wewnętrznego.

Przed pobraniem

• Krew do badaÅ„ laboratoryjnych powinna być pobierana rano pomiÄ™dzy godzinÄ… 7.00 a 9.00, przed przyjÄ™ciem jakichkolwiek pokarmów i pÅ‚ynów. W uzasadnionych przypadkach można wypić niewielkÄ… ilość niegazowanej wody. Umożliwia to tak zwanÄ… standaryzacjÄ™ warunków pobrania materiaÅ‚u, a tym samym możliwość porównywania wyników z różnych dni. Wiele parametrów ulega zmianom dobowym. Niektóre zmiany siÄ™gajÄ… nawet kilkudziesiÄ™ciu procent w zależnoÅ›ci to od pory dnia, diety, wysiÅ‚ku fizycznego, stresu, kalorycznoÅ›ci przyjmowanych posiÅ‚ków, itp. Na życzenie lekarza krew może być pobrana także w późniejszych godzinach, np.profil glukozy.

• W przypadku maÅ‚ych dzieci i niemowlÄ…t dopuszcza siÄ™ podanie posiÅ‚ku lub pÅ‚ynów, ale należy o tym poinformować laboratorium, które dokona odpowiedniej adnotacji na wyniku, co umożliwi lekarzowi wÅ‚aÅ›ciwÄ… jego interpretacjÄ™ .

• Przed pobraniem należy pozostać w spoczynku przez okoÅ‚o 15 minut. Szczególnie w sytuacji bezpoÅ›redniego przyjÅ›cia do punktu pobrania materiaÅ‚u.

• Powinno siÄ™ być po przespanej nocy.

• Na kilka dni przed badaniem należy stosować normalnÄ… dietÄ™ i normalnÄ… aktywność fizycznÄ….

• Zażywanie leków powinno być ustalone z lekarzem. Ogólnie jednak zawsze postÄ™pujemy tak samo, czyli zawsze zażywamy przed lub dopiero po badaniu.


Pozyskanie moczu do badań:

1. Badanie ogólne:

 Do badaÅ„ rutynowych należy oddać mocz poranny, czyli oddany jako pierwszy po nocnym wypoczynku.Przed badaniem obowiÄ…zujÄ… ogólnie przyjÄ™te zasady higieny. Mocz powinien być oddany do jednorazowego pojemnika o konkretnym przeznaczeniu. PierwszÄ… porcjÄ™ moczu oddajemy do toalety, nastÄ™pnÄ… do pojemnika i ostatniÄ… porcjÄ™ też do toalety. W ten sposób do analizy trafia mocz z tzw."Å›rodkowego strumienia". Pojemnik wypeÅ‚niamy do objÄ™toÅ›ci 1/3. DokÅ‚adnie zakrÄ™camy i opisujemy imieniem i nazwiskiem na boku pojemnika, nie na nakrÄ™tce. Mocz należy jak najszybciej dostarczyć do laboratorium. Nie należy przechowywać próbek moczu w domu.

2.Dobowa zbiórka moczu:

 Przed przystÄ…pieniem do dobowej zbiórki moczu należy zaopatrzyć siÄ™ w skalowane naczynie odpowiedniej pojemnoÅ›ci. ZbiórkÄ™ zaczynamy po opróżnieniu pÄ™cherza w pierwszym porannym oddaniu moczu. KoÅ„czymy na moczu porannym dnia nastÄ™pnego.Bardzo istotne jest prawidÅ‚owe odczytanie ze skali, objÄ™toÅ›ci moczu pozyskanego w trakcie dobowej zbiórki. NastÄ™pnie caÅ‚Ä… zawartość naczynia wymieszać i odlać próbkÄ™ moczu do pojemnika jak na badanie ogólne. Opisać imieniem i nazwiskiem na Å›ciance naczynia oraz wpisać dobowÄ… objÄ™tość moczu odczytanÄ… ze skali na naczyniu zbiorczym. PróbkÄ™ dostarczyć jak najszybciej do laboratorium.

3. Badanie bakteriologiczne:

Mocz do badaÅ„ bakteriologicznych należy pobierać tylko do specjalnych sterylnych pojemników pakowanych indywidualnie przy zachowaniu postÄ™powania jak poniżej:

• Okolice ujÅ›cia cewki moczowej dokÅ‚adnie umyć ciepÅ‚Ä… wodÄ… z mydÅ‚em a nastÄ™pnie wytrzeć czystÄ… chusteczkÄ… higienicznÄ….
• Wyjąć jaÅ‚owy pojemnik z opakowania, otworzyć go nie dotykajÄ…c jego brzegów i wnÄ™trza.
• Rozpocząć oddawanie moczu do toalety. Nie przerywajÄ…c strumienia moczu, podstawić pojemnik, napeÅ‚nić go do 1/3 objÄ™toÅ›ci i odstawić, oddajÄ…c resztÄ™ moczu do toalety. StrumieÅ„ moczu nie powinien mieć kontaktu ze skórÄ….
• W ciÄ…gu dwóch godzin od pobrania dostarczyć mocz do laboratorium. JeÅ›li to nie jest możliwe, pojemnik przechowywać w lodówce.

 Wszelkie zanieczyszczenia próbki moczu mogÄ… spowodować powstanie nieprawidÅ‚owego wyniku

Pobieranie wymazów z gardÅ‚a

 MateriaÅ‚ powinien być pobrany na sterylnÄ… wymazówkÄ™ bezwzglÄ™dnie przed jedzeniem, piciem i myciem zÄ™bów. JeÅ›li pobranie odbywa siÄ™ poza laboratorium np. w gabinecie lekarskim, wymazówkÄ™ należy umieÅ›cić w probówce z podÅ‚ożem transportowym i dostarczyć w krótkim czasie do laboratorium. Po pobraniu podÅ‚oże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.

Wymazy ze skóry trÄ…dzikowej w kierunku badania na obecność Demodex Sp.
12 godzin przed pobraniem wymazu na obecność roztocza, powodujÄ…cego zmiany skórne, nie powinno siÄ™ stosować żadnych kosmetyków i maÅ›ci na miejsca chorobowo zmienione.

Siedziba naszego laboratorium mieści się w Radomsku przy ul. Przedborskiej 2

Laboratorium pracuje w godzinach:
dni robocze 7.00 - 18.00
soboty 8.00 - 12.00

Filia naszego laboratorium mająca swoją siedzibę w Przedborzu przy ul. Rynek 7 (punkt pobrań) pracuje w godzinach:
dni robocze (oprócz czwartku)     7.30 - 10.00

Kontakt telefoniczny z laboratorium:
telefon: 44 683-26-82
komórka: 606-116-885
e-mail: alicjarudek@o2.pl
 

Dojrzały mężczyzna po 40 - Sprawdź swoją męskość ...